Organizace příbuzných duševně nemocných

Na PK Ke Karlovu proběhlo 14.12.2016 setkání uživatelů psych. péče se zástupci výboru PS ČLS JEP.

Úvodní slovo přednesl nový předseda PS ČLS JEP doc. Martin Anders, ve kterém informoval o předpokladu pokračování v již rozpracovaných projektech: centra duševního zdraví, kdy v prvé fázi půjde o 5 center, následně 16 a v poslední vlně do 30. Prvních 5 center by mělo významně zlepšit kvalitu poskytované péče.

Vyhlášená soutěž bude mít patrně nové podmínky, pod kontrolou nového ministra zdravotnictví.

Obecně současný stav je takový, že psychiatrická odd. v nemocnicích jsou ztrátová, tak zájem taková odd. nově otevírat není. Pracuje se na pasportizaci současného stavu stávajících zařízení, pro provedení transformace.
Nový pan ministr prozatím prohlašuje, že chce být ministrem pacientů - takže se nabízí doporučení pro pomocné pacientské organizace vytvářet větší tlak na ministerstvo v zájmu pomoci prosadit lepší péči pro duševně nemocné. Nejpodstatnější období bude prvé 4 měsíce po novém roce, než budou přípravy nové volby.

Dále vystoupila MUDr. Simona Papežová s informacemi o scházení pracovních skupin. Ve zhodnocení jejich činnosti lze říci, že se udělalo hodně práce, vznikly zásadní výstupy se kterými se bude dále pracovat. To co je cítit, je stav, že někde vázne regionální poskytování ambulantní péče v dostatečné míře. Vše se řeší pro tvorbu dostatečné sítě terénních sester. Zdravotní pojišťovny vyžadují počty služeb, co je kde konkrétně poskytováno.

Z hlediska práce pracovních skupin se skupiny dělí na: 

  • skupinu pro humanizaci, ambulance (ambulance s rozšířenou působností),
  • pro udržitelné financování,
  • pro legislativu,
  • vzdělávání,
  • destigmatizaci,
  • mezirezortní,
  • adiktologii,
  • neurodegenerativní onemocnění,
  • dětské psychiatrie,
  • atd.

 

Dále hovořil nově ustavený manažer reformy Ing. Michael Viereckl, najatý odbornou společností za jejich peníze a jím je předkládáno ministerstvu vše co se dohodne a je potřeba vyjednat, ale je potřeba si říci, že v současné době není na ministerstvu potřebný počet zástupců, se kterými by bylo možno projednávat nutné změny, které odborná společnost se snaží prosadit. Současný vyměněný ministr zdravotnictví nemá potřebné povědomí, co je potřeba změnit v psychiatrii, je potřeba znovu vše vysvětlovat, obhajovat. Manažer je denně v kontaktu s paní Matějkovou, která je jedinou osobou se kterou lze hovořit o nutných problematikách, která mají být řešeny.

Vzniká manuál pro poskytování péče podle jiných modelů, jako je Terst apod. Vytváří se mapování sítě poskytovatelů odborné péče a pomoci.Vzniká interaktivní mapa podle krizových center, obdoba "Onkonetu".
Zjistilo se, že např. nejsou správně nastaveny mechanizmy chránící terénní pracovníky, jako je definování jejich pracovních oděvů, hrazení případných úrazů vzniklých při poskytování péče apod. Je potřeba zviditelňovat tuto problematiku . Je zpracovaná mapa rozsahu systému neziskovek, komunitní péče, poskytovatelů plánovaných center duševního zdraví. Jsou potřeba vzdělávací aktivity pro osoby ochotné se zapojit, vč. osobního rozvoje. Hledají se pro tuto činnost schopní lidé.

Plán je nezávislá kontrola kvalitní péče. Tématem kvalita péče a jejich doporučené postupy. Poskytovatelé budou muset být kontrolováni z hlediska kvality pro uživatele.
Ministerstvo bude vyhlašovat nové záměry.

V diskusi pak pan Jaroš (zástupce Kolumbusu) navrhl uspořádání akce pro aktivní pacienty a pacientské organizace, tak aby se dalo dohromady co udělat proto, aby potřeby duševně nemocných byly více slyšet?
Psychiatrická společnost vydává informační zpravodaj, který může zasílán svým členům.

Měla by tak proběhnout konference zaměřená na transformaci pacientských služeb, zaměřená na bezpečnost z pohledu pacienta a personálu, budou se hledat odpovědi na vnímání. Je záměr, že v PN v Bohnicích budou tuto debatu otevírat co nejvíce.

Do diskuse také přispěl pan Ing. Závišek, kdy navrhl ustavit skupinu, která zmapuje, stanoví termíny kontroly fakultních nemocnic a klinik, ale toto zástupci odborné veřejnosti odmítli s tím, že současná vyvíjená činnost je pro toto dostatečná. Naopak bylo konstatováno, že by mělo dojít k co největšímu stmelení všech zástupců pacientů a jejich samotných, tak aby našli shodnou řeč a souhlasné stanovisko, se kterým by pak se vystupovalo dále, protože tyto neshody jsou pak nakonec především v neprospěch duševně nemocných.

Za sdružení Sympathea, Ondřej a Šela, pak na vznesený dotaz na zástupce odborné společnosti, zda se počítá i se spoluprací a poskytováním informací od příbuzných duševně nemocných, bylo sděleno, že samozřejmě je vítána každá součinnost, včetně organizací příbuzných pacientů.

Závěrem se tedy hovořilo hlavně o nutnosti sjednocení a nalezení společných stanovisek, které jediné můžou přinést tolik potřebné změny v poskytování psychiatrické péče!!!