Organizace příbuzných duševně nemocných

Sympathea je celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných, která vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2003 v Praze. Aktivity Sympathey můžeme rozdělit na pražské (poradna, linka atd.), a na ty, které prezentují zájmy a činnosti příbuzenských aktivit v celé ČR (přednášky, lobbying, poradenství atd.). Organizace je od svého vzniku nezisková společnost, pro kterou pracují většinou příbuzní duševně nemocných.

Historie Sympathey

Organizace vznikla z iniciativy odborníků, kteří chtěli zlepšit informovanost a úroveň práce s rodinnými příslušníky v běžné lůžkové i ambulantní psychiatrické péči. Důvodem bylo, že rodiče nebyli dostatečně informováni o nemoci ani o plánu léčby, edukativní skupiny pro příbuzné byli spíše výjimkou. Naprostá většina rodičů měla podobné negativní zážitky. Odborníci sezvali rodiče z různých měst a podpořili jejich chuť dohromady pracovat a měnit kvalitu péče o duševně nemocné napříč republikou. Od r.2000 se scházela pracovní skupina složená převážně z rodičů, a ta připravila priority činnosti obecně prospěšné společnosti.

 • duševně nemocní mají stejná práva, stejné příležitosti a stejnou zodpovědnost jako ostatní lidé
 • příbuzní musí být informováni o nemoci a léčbě co nejdříve a průběžně
 • příbuzní stráví denně s nemocným nejvíce času (často řadu let), a proto by mělo být nasloucháno jejich potřebám ve vztahu k psychiatrické péči
 • příbuzní mají svá práva, která musí být rozpoznána a respektována

SYMPATHEA propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče – příbuzné, odborníky, pacienty, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice. 

 • spolupracovat s organizacemi odborníků a uživatelů psychiatrických služeb při tvorbě a přijetí zákonů o sociální pomoci a o duševním zdraví;
 • fungovat jako celostátní organizace rodinných příslušníků a přátel lidí, kteří trpí duševní nemocí, s cílem zlepšit péči v rámci hospitalizací s důstojným zacházením a právem na informace;
 • informovat veřejnost a ovlivňovat veřejné mínění s cílem zlepšit vnímání a pohled ze strany společnosti na lidi trpící duševní nemocí, na jejich rodinné příslušníky a přátele;
 • organizovat, v souladu s výše uvedenými cíli, semináře, přednášky, workshopy, konference, poradenství, svépomocné skupiny a jiné formy pomoci pro rodinné příslušníky a přátele lidí, kteří trpí duševní nemocí;
 • spolupracovat, v zájmu výše uvedených idejí, se státními a nestátními organizacemi (sdruženími, nadacemi apod.) u nás i v zahraničí.

Kroky organizace jsou v souladu s dokumentem: „Mental Health Action Plan for Europe“ – výzva k prioritním činnostem v dalších 5-10 letech (WHO European Ministerial Conference on Mental Health, Helsinky, leden 2005 )

 • aktivně zvyšovat povědomí o důležitosti duševního zdraví;
 • kolektivně bojovat se stigmatem, diskriminací a nerovností, a zplnomocňovat a podporovat lidi s duševními problémy a jejich rodiny, aby byli aktivně zapojováni do těchto aktivit
 • navrhnout a realizovat celkový, jednotný a efektivní systém péče o duševní zdraví, který bude zahrnovat osvětu, prevenci, léčbu a rehabilitaci, péči a úzdravu;
 • řešit potřebu kompetentních pracovních sil ve všech zmiňovaných oblastech
 • rozpoznávat zkušenosti a znalosti uživatelů péče a jejich příbuzných jako nezbytný základ pro plánování a rozvoj služeb.